Renovering af Særløse Kirke

Særløse Kirke under renovering

De danske middelalderkirker hvoraf mange stammer helt tilbage fra 11-12 hundredetallet er suverænt de ældste bygningsværker, vi har her i landet. De er en kulturarv, vi har fået overleveret fra tidligere generationer, den skal vi passe på og værne om, så vi kan videregive den til kommende generationer. Således også med Særløse Kirke, der ligger højt på bakketoppen, hvorfra der er en flot udsigt over det midtsjællandske morænelandskab 360 grader rundt. Kirken har gennem årene løbende været holdt med mindre reparationer og diverse vedligeholdelsesarbejder. Med års mellemrum er der større opgaver, der trænger sig på. Som man har kunnet se, har der hen over forsommeren været sat stillads op om en del af kirken.

Forhistorien er den, at der oprindeligt var fladt bjælkeloft over kirkerummet eller som det hedder ”skibet”. En gang i 16-hundredetallet blev loftet erstattet af hvælvinger, for at få plads til dem fjernede man de fleste loftbjælker.

Da bjælkerne også havde den funktion, at de var med til at stabiliserer og holde sammen op tagkonstruktionen, så denne ikke trykkede murene udad, blev de erstattet af nogle trækjern, der ligger på loftet mellem hvælvingerne og ender med de jernankre, der kan ses uden på murene.

Igennem årene har denne konstruktion givet sig, hvilket har bevirket at der er kommet sætninger og revner i murene, især i øst gavlen og det nordøstlige hjørne af skibet.

I forbindelse med planlægningen af renoveringsarbejdet, har der været udarbejdet flere forslag om, hvor omfattende det skulle være. Konklusionen blev at det skønnes, at de værste sætninger er foregået, og det er begrænset, hvor store sætninger der vil komme fremover.

Derfor er renoveringsarbejdet i store træk gået ud på, at alle revner er renset ud og fuget om, beskadiget og revnet mursten er taget ud og erstattet af nye. Desuden er hver tredje vandrette fuge på den østlige og nordøstlige del af skibet fræset ud, og der er lagt armeringsjern ind i fugen, inden den er fuget til igen. Fugerne i kamtakkerne er også gået igennem.

Alle trækjern og murankre er kontrolleret for rust, afrenset og rustbehandlet.

Desuden er der i loftrummet over skibet og i våbenhuset udskiftet nogle bjælkeender, der var angrebet af råd.

I det kommende år er det planen, at de jernankre der holder sammen på murværket i tårnet, skal udskiftes, da de er meget angrebet af rust.

Ligeledes er det planen til næste år at renovere kirken indvendig med reparation af revner, kalkning osv.

Når det er tilendebragt, kan Særløse kirke forhåbentlig klare sig i en længere årrække uden større renoveringsarbejder.

Arbejdet er udført af byggefirmaet ”Peter Kristensen” fra Kundby, der har erfaring med arbejder på middelalderkirker.

 

Jørgen Thomsen

Kirkeværge i Særløse

Print Friendly, PDF & Email

Tilføj en kommentar

Print your tickets